Førstegangskontroll og Periodisk kontroll – hva betyr det og hvilke konsekvenser har vår signatur?

Førstegangskontroll og Periodisk kontroll – hva betyr det og hvilke konsekvenser har vår signatur?

Bård Hopen web

Av faglig leder i Norsk Kranpartner, Bård Hopen

 

Førstegangskontroll

Når en ny kran leveres er den enten ferdig produsert hos en produsent i Norge, Europa eller i en annen verdensdel. Uansett skal en kran som leveres i Norge etter 1995 være i samsvar med Maskinforskriften nr. 544. Det betyr i praksis følgende:

 • Det som er skrevet som krav og forutsetninger i Maskinforskriften nr. 544 skal etterleves, og det er ingen instans (les Arbeidstilsynet) som kan eller skal gi dispensasjon for å avvike maskinforskriftens krav.
 • Før kranen blir konstruert skal det utarbeides en risikovurdering iht. NS-EN ISO 12100 som vil og skal påvirke mange av de valg leverandøren må ta.
 • Beslutte hvilke harmoniserte standarder som er aktuelle å bruke som verktøy i designfasen. På enkelt områder finnes ikke harmoniserte standarder, og der må enten gamle nasjonale standarder eller aktuelle europeiske standarder anvendes.
 • Før kranen tas i bruk skal den testes både dynamisk og statisk
 • Når alt som er nevnt ovenfor er gjort og kranen er klar til å bli tatt i bruk skal den Samsvarserklæres og hvor selve dokumentet Samsvarserklæring lister opp hvilke forutsetninger og standarder som har blitt anvendt.
 • Prøveløftene, dynamisk og statisk, skal være dokumentert.
 • Når Bruksanvisning, i samsvar med krav i Maskinforskriften, er overlevert og kranen har blitt CE merket, er normalt kranen klar til å bli tatt i bruk.

Risikovurdering, hvilket fantastisk verktøy

Når en risikovurdering gjennomføres skal alle tenkelig uhell og episoder listes opp og årsaken til at de ulike uforutsatte ting kan skje.
Hensikten med risikovurderingen er å finne metoder eller tiltak slik at farlige situasjoner kan unngås eller reduseres.
I denne sammenhengen her peker vi kun på en ting, det at man setter seg inn i og finner ut hvilke harmoniserte standarder som skal ligge til grunn for den aktuelle kranen. Når kranen i neste omgang konstrueres, må ingeniørene både ha tilgang til standardene, samt skjønne hva standardene forlanger av sikkerhetsmessige løsninger. Når en harmonisert standard er anvendt og løsninger er i trå med standarden, anses Maskinforskriften å være tilfredsstilt.
Det finnes et unntak ved bruk av harmoniserte standarder. Man må ikke følge harmoniserte standarder dersom man kan dokumentere enda sikrere resultat enn hva standarden forlanger.

 

Samsvarserklæring

Bak en signert samsvarserklæring skal følgende utførelser foreligge

 • Risikovurdering for aktuelle kran, med klare sikkerhetsmessige tiltak
 • Produksjon av kranen med grundig og god produksjonskontroll
 • Noen kraner gjøres komplett ferdig på produksjonsbedrift (f.eks. mobilkran), og de blir prøvebelastet iht. Maskinforskriften før forsendelse til Norge.
 • Andre kraner er avhengig av å bli montert på fast sted i bygg eller på kai (f.eks. traverskraner og kaikraner) og her er man avhengig av riktig montering, justering og prøving med prøvelast etter at oppstilling er gjort.
 • Der hvor kraner monteres i bygg, skal det foreligge en erklæring fra byggteknisk ansvarlig at bygg og kranbane er dimensjonert for opptredende hjultrykk.
 • Kranen er ikke ferdig eller klar til bruk før Bruksanvisning foreligger. I praksis kan det på store komplekse krananlegg ta noe tid før «as built» dokumentasjon foreligger.
 • I Samsvarserklæringen skal det gå klart fram hvilke direktiver og forskrifter som ligger til grunn.
 • Likeledes skal det gå klart fram hvilke harmoniserte standarder som er anvendt.
 • Dersom det ikke foreligger harmoniserte standarder skal anvendte standarder listes opp
 • Maskinforskriften krever ikke mer enn en signatur. Imidlertid bruker noen leverandører flere signaturer da de har ulike roller rundt leveranse av det ferdige produktet.
 • Når Samsvarserklæring er utstedt merkes kranen med CE symbol.

Eksempel på samsvarserklæring


Konklusjon

Signatur på Samsvarserklæringen betyr at leverandøren i Norge bekrefter at alle krav i Maskinforskrift nr. 544 er tilfredsstilt.
Om det i ettertid viser seg at leverandøren har ustedt en signert Samsvarserklæring hvor kranen i virkeligheten har små eller store mangler og ikke er i samsvar med maskinforskriften har forskriften følgende klare tekst:

§ 12. Forpliktelse for leverandører, virksomheter, og private mfl. som monterer maskiner.

 1. Når verken produsenten eller dennes representant oppfyller kravene i §10, påhviler det enhver leverandør av maskiner å oppfylle dem.

§ 10 omhandler Prosedyre for samsvarsvurdering av maskiner. Dette betyr at leverandøren kostnadsfritt må rydde opp i manglene.

 

Arbeidsutstyr med krav til Sakkyndig kontroll

Kraner (arbeidsutstyr for løfting av hengende last) skal underlegges sakkyndig kontroll utført av sakkyndig virksomhet.
Tidspunkt for sakkyndig kontroll skal utføres hver 12. måned, eller når arbeidsutstyret ikke har vært bruk de siste 6 måneder og det kan medføre fare for liv og helse når det tas i bruk. Miljøet kranen står i gjør at det er påkrevd med hyppigere kontroll. Når kranen har vært utsatt for en overbelastning skal det utføres sakkyndig kontroll og likeledes når det har vært utført større reparasjoner eller ombygginger.

Sakkyndig kontroll kan utføres med lengre tidsintervaller når det kan dokumenteres at det ikke medfører fare for liv eller helse og den sakkyndige finner det fullt forsvarlig. Her kommer kraftverkskranene inn i denne vurderingen. Stort sett brukes hjelpeheis på kraftverkskranene regelmessig, men hovedløft kanskje ikke er i bruk på 10 år eller sjeldnere. Da kan den sakkyndige konsentrere seg om det utstyret som er i bruk på kranen og foreta en meget grundig kontroll av hovedheisen i god tid før revisjonsstans eller om hovedheisen må brukes i tilknytning til et havari i kraftverket. Det må selvfølgelig anføres i kontrollkort at sakkyndig virksomhet har vurdert situasjonen og konklusjonen må fremgå.

Levetid er et annet tema som Sakkyndig Virksomhet må forholde seg til.
Alle som jobber med kraner vet at både maskinerier og stålstruktur er klassifisert i maskingrupper og krangrupper. Et heisverk lever alt fra 100 til 12.500 fullasttimer. På samme måte lever stålstruktur fra 2.000 eller 2.000.000 fullastsykler. Dette kan variere enda mere avhengig av hvilket standard som er benyttet.
Da er det svært viktig å overvåke hvor både heisverk og stålstruktur befinner seg på utstyrets teoretiske vei med hensyn til levetid.
Kraner lever ikke evig. Når de er teoretisk utlevd er sannsynligheten for utmattelse og med det havari stor. Utfallet av et havari kan i verste fall ende med at personer omkommer.
For å overvåke utstyrets levetid har de aller fleste leverandører i dag levetidsregistratorer påmontert heisverk.
Da kan man avlese heisverkets restlevetid, som sakkyndig virksomhet selvfølgelig noterer i kontrollkort for periodisk kontroll.
Nå har det seg slik at vi har flere kranleverandører i Norge. Alle leverandører har sin egen levetidsregistrator. Levetidsregistratorene har blitt forbedret mange ganger fra begynnelsen av nittitallet. Det betyr at alle sakkyndige virksomheter må sette seg grundig inn i leverandørens manualer og på den måten være i stand til å rapportere status overfor kraneier. De første versjoner av levetidsregistratorer var slik laget at man måtte lese av en verdi som skulle puttes inn i en formel. Kun da fikk man fram utnyttelse og restlevetid.

For kraner som ikke har restlevetid bruker de aller fleste sakkyndige virksomheter en egen standard som heter NS-EN ISO 12482-1 som verktøy for å følge opp kranens levetid eller fastsette hvilke tiltak som må iverksettes for å opprettholde trygg kran.
Levetidsberegning, som er en del av hva standarden beskriver, har en meget stor svakhet dersom man ikke har god kjennskap til bruken, da både eksakt laststørrelse og hyppighet for bruk. Kun ved gode data om bruken kan levetidsberegning anvendes. Levetidsberegning basert på for dårlig data kan fort bli veldig feil og med helt feil konklusjoner og kan derfor kun betraktes som synsing.

Bolter som er utmattet og har røket

Bolter som er utmattet og har røket.

Hva betyr signaturen ved Sakkyndig kontroll

Når man utsteder et kontrollkort skal det være klart om utstyret er trygt å bruke eller ikke. Med signaturen skal man attestere at kranen er trygg fram til neste periodiske kontroll, forutsatt at vedlikeholdet utføres som beskrevet av leverandøren og at det ikke har forekommet uheldig løft, overbelastning eller andre uforutsatte ting.
Dersom det fra forrige periodiske kontroll fram til ny kontroll utføres har vært uheldige løft hvor ett eller annet skjer, plikter eier å informere sakkyndig virksomhet om dette. (Eksempel: Dersom wire ryker pga. av overbelastning er det ikke tilstrekkelig å kun fornye wire, men man må foreta grundig kontroll i gear, koblinger o.l. Dette skal og må sakkyndig virksomhet vite om)
Signaturen som kontrolløren gir på vegne av sakkyndig virksomhet omfatter

 • De funn som er gjort under periodisk kontroll, både sikkerhetspunkter og øvrige informasjoner om kranens tilstand.
  Det er helt vanlig med 2 signaturer på kontrollkort for periodisk kontroll

-  en signatur for funn som er gjort under periodisk kontroll
-  signatur nr. to gis når alle sikkerhetspunkter er lukket og sakkyndig virksomhet kan gi «Attest for sikker bruk»

 • Signaturen omfatter selvfølgelig at heismaskineriet er trygt på alle måter
 • Signaturen omfatter selvfølgelig at stålstruktur er trygg
 • Signaturen omfatter selvfølgelig at alle sikkerhetsinnretninger er trygge og funksjonelle
 • Signaturen omfatter selvfølgelig at alle temaer som sonebegrensninger fungerer som de skal
 • Signaturen omfatter selvfølgelig at kraner som opereres i tandemdrift er i samsvar med NS-EN 15011
 • Signaturen omfatter selvfølgelig at kraner som frakter flytende metall enten er i samsvar med de nye harmoniserte standarder som omfatter slike kraner, eller på en eller annen måte er oppgradert slik at sikkerheten for personell er tilstede slik man forventer den skal være
 • Signaturen omfatter selvfølgelig at heisverk og stålstruktur har restlevetid

2 Kobling som er overbelastet

Kobling som er overbelastet.

 

Når innhalsveksel er utlevd kan bom ramle ned

Når innhalsveksel er utlevd kan bom ramle ned.

 

Vil du lære mer om dette og nærliggende temaer?


Sikkerhetsskolen - kran og løft er et kurskonsept som gir deg aktuelle digitale to og tre-timers temakurs. Få verdifull kompetanse og faglig påfyll i løpet av noen få timer!

Sikkerhetsskolen har som mål å ta opp og formidle relevante problemstillinger knyttet til godkjenning og kontroll utført av Sakkyndig virksomhet. Vi opplever at mange Faglige ledere og Kontrollører har behov for faglig påfyll for å opprettholde og ikke minst øke sin personlige kunnskap og kompetanse.

SE VÅRT KURSTILBUD HER!