Frakting av flytende metall

Frakting av flytende metall

 Bård Hopen web

Av faglig leder i Norsk Kranpartner, Bård Hopen

 

Ved nyanskaffelse av en kran som skal frakte flytende metall forplikter leverandøren seg til å tilfredsstille Maskinforskriften best. Nr. 522 samt tilfredsstille de underliggende harmoniserte standarder. En kjøper skal være trygg på at den nye maskinen som leveres er helt i samsvar med gjeldende forskrifter og standarder. Det skal leveres med en samsvarserklæring fra leverandøren som viser hva som er lagt til grunn og hvor det refereres til de harmoniserte standarder som berører frakt av flytende metall. Dette betyr også at dersom en leverandør ikke helt følger med i timen, leverer mangelfullt utstyr iht. forskriftenes og standardens beskrivelser, kan leverandøren komme i ansvarsposisjon med å oppgradere utstyret kostnadsfritt for kjøper i ettertid.
Ved frakting av flytende metall skal leverandøren legge til grunn sikkerhetskategori 3, et udiskutabelt krav som kommer frem i NS EN 14492-2. Men det er flere krav av mekanisk karakter som fremkommer av standarden.


Sikkerhetsrelaterte deler i NS-EN 14492-2

Standard NS-EN 14492-2 omhandler kraner, Del 2 handler om motordrevne vinsjer og taljer og standarden ble fastsatt i desember 2009
Tekst i forord: The Europeen Standards shall be given the status of a national standard at the latest by Marz 2010, and conflicting national standards shall be withdrawn at the latest by Marz 2010

For kraner som frakter flytende metal stilles det ulike krav avhengig av størrelse på den last som skal løftes.
Vi gjengir her i en kortversjon hva standarden påpeker.

Opp til 5 t

 • Maskingruppe minimum M6 på wire (M7 for kjetting)
 • Kan løfte 1,5 x SWL. Krav til krok

5 t < SWL ≥ 40 t

 • Maskingruppe minimum M6 på wire (Kjettingtalje ikke tillatt)
 • Redundant wireløsning, eller heiseverket kan løfte 1,5 x SWL.
 • Backup-brems påmontert trommel
 • Krav til krok

SWL > 40 t

 • Redundant løsning, to uavhengige wiresystemer
 • Utjevingsskive ikke tillatt
 • Demping av utslag hvis en wire ryker
 • Backup-brems påmontert trommel
 • Krav til krok


Sikkerhetsrelaterte deler i styresystemet NS-EN ISO 13849-1

Dette er en standard som omhandler maskinsikkerhet. Undertittel til standarden er «Sikkerhetsrelaterte deler i styresystemet». Den ble fastsatt som Norsk Standard i oktober 2008.

I en harmonisert standard NS-EN 14492 som omhandler kraner, men taljer og vinsjer spesielt, er det under pkt. 5.2.5 og Annex B henvist til sikkerhetskategori og hvordan de ulike kraner skal plasseres:

 • Kraner med elektro-mekanisk styring (kontaktorstyring) kan være kategori 1
 • Kraner med elektronisk styring (PLS/frekvensstyring) skal være kategori 2
 • Kraner som frakter flytende metall skal være kategori 3
 • Kraner til kjernekraftanlegg skal være kategori 4
 • Performance Level, PL, beskriver kvaliteten på de enkelte komponenter som benyttes (MTTF, mean time to failure)

Denne standard NS-EN 13849-1 beskriver 5 nye sikkerhetskategorier som helt kortfattet kan oppsummeres slik:

 • Kategori B: En opptredende feil kan lede til tap av sikkerhetsfunksjon
 • Kategori 1: En opptredende feil kan lede til tap av sikkerhetsfunksjon men er sannsynlig lavere enn kategori B
 • Kategori 2: En opptredende feil kan lede til tap av sikkerhetsfunksjon, men da mellom kontrollene
 • Kategori 3: Når en singel feil opptrer vil normalt sikkerhetsfunksjonen bli aktivert. De fleste, men ikke alle feil vil bli oppdaget. Akkumulering av ikke oppdaget feil kan lede til mangel på sikkerhetsfunksjonen.
 • Kategori 4: Når en singel feil opptrer vil sikkerhetsfunksjonen bli aktivert. Akkumulering av ikke oppdaget feil kan lede til mangel på sikkerhetsfunksjonen.

Sikkerhetsrelaterte deler i et styresystem, sett med en kranmanns øyne, kan være: Overlastbryter, levetidsregistrator, endebryter for ulike bevegelser, kollisjonsvern, nødstopp bryter og lignende.

Det betyr i praksis at alle sikkerhetsrelaterte komponenter må være i dobbel utførelse. Dersom den ene sikkerhetskomponenten skulle svikte, skal den andre være operativ å sørge for at sikkerheten overholdes. I tillegg skal det være en kontinuerlig overvåkning på sikkerhetskomponentene. Det vil si at leverandøren må ha en software program som overvåker sikkerhetskomponentene.

Dette kravet om sikkerhetsnivå på nytt utstyr ved frakting av flytende metall er nytt og har fått konsekvenser med kraner som anskaffes for dette formålet i 2010 og i årene fremover. Det samme gjelder også der hvor eier går til anskaffelse av en ny komplett løpekatt med heisverk, hvor utstyret skal brukes til frakt av flytende metall.


Hvilke krav gjelder for gamle kraner som frakter flytende metall

I og med at vi har mange slike kraner på våre smelteverk i Norge er dette spørsmålet av stor interesse for eierne. Kravet til dobbel antall sikkerhetskomponenter og automatisk overvåkning av disse gjelder nytt utstyr som skal leveres. Ny standarder har ikke tilbakevirkende kraft.

Gamle kraner levert etter at første utgave av Maskinforskriften kom, dvs. i 1995, skal ha blitt risikovurdert og samsvarserklært.

Eiere av gamle kraner som frakter flytende metall og er levert før 1995 er underlagt å følge forskriften for bruk av arbeidsutstyr best. Nr. 555. For å benytte gammelt arbeidsutstyr forplikter eier seg til å risiko vurdere alt sitt arbeidsutstyr som kan medføre risiko for arbeidstakerne, også de gamle kranene. Standarden Maskinsikkerhet NS-EN ISO 12100 må legges til grunn.

Når denne risikovurdering er utført på den gamle kranen vil det være overraskende om ingen spesielle sikkerhetstiltak er nødvendig å utføre. Man blir kjent med at det er etablert et helt nytt sikkerhetsnivå for kraner via de nevnte harmoniserte standarder. Det nye sikkerhetsnivået må tas opp og behandles i det risikoarbeidet som gjøres på gammel kran. Det vil som oftest bli et stort gap mellom det sikkerhetsnivå den gamle kranen har, og det sikkerhetsnivået de harmoniserte standarder har lagt seg på. Hva gjør eier av kranen med gapet, vil han beholde det lave sikkerhetsnivået og kjøre videre med uendret utstyr, eller vil eier tette gapet på de to sikkerhetsnivåer?

Risikovurdering skal være utarbeidet av kompetent personale og det aller viktigste som gjøres er å ta stilling til gapet mellom sikkerhetsnivå på eksisterende kran og hva som kreves i dag. Svaret bør være gitt, men det er eier som må ta beslutning.

Sakkyndig Virksomhet

Kraner er særlig omtalt i forskrift nr. 703 om Utførelse av arbeid og forskrift nr. 706 om Administrative ordninger om at de skal underlegges periodisk kontroll av Sakkyndig Virksomhet. Denne kontrollen skal utdype både sikkerhetsrelaterte punkter på utstyret og andre informasjoner som er av betydning for sikker bruk. Når de anmerkede sikkerhetspunktene er utbedret vil eier få en bruksgodkjenning på sin kran.

Det vil bli spennende å se hvordan Sakkyndig Virksomhet vil opptre på gamle kraner som frakter flytende metall.

Vil Sakkyndig Virksomhet pålegge eier å foreta en ny risikovurdering eller vil de forholde seg helt passiv. Med sin signatur på bruksgodkjenningen gir de eier den nødvendige dokumentasjon på at kranen er trygg å bruke for alle arbeidstakere fram til neste periodiske kontroll forutsatt at det utføres regelmessig vedlikehold i perioden.

Man kan ikke se helt bort fra at det blir en del frustrasjon blant kraneiere og Sakkyndig Virkesomhet inntil at man har funnet en god praksis eller at arbeidstilsynet går ut og gir visse føringer knyttet til frakting av flytende metall med gamle kraner.

 

 Wiressystem

Wiresystem i redundant utførelse med demping.

 

Vil du lære mer om dette og nærliggende temaer?

Sikkerhetsskolen - kran og løft er et kurskonsept som gir deg aktuelle digitale to og tre-timers temakurs. Få verdifull kompetanse og faglig påfyll i løpet av noen få timer!

Sikkerhetsskolen har som mål å ta opp og formidle relevante problemstillinger knyttet til godkjenning og kontroll utført av Sakkyndig virksomhet. Vi opplever at mange Faglige ledere og Kontrollører har behov for faglig påfyll for å opprettholde og ikke minst øke sin personlige kunnskap og kompetanse.

SE VÅRT KURSTILBUD HER!