Formål

Foreningens formål er:

  • I samråd med aktuelle myndigheter å fremme en formålstjenlig og enhetlig tolkning og prakti­sering av det til enhver tid gjeldende vedtekts- og regelverk for fremstilling, sertifise­ring og bruk av løfteinnretninger og løfteredskap.
  • Å samle, vurdere og fremme for myndighete­ne forslag som kan bidra til en positiv komplet­tering og utbygging av relevante lover og for­skrifter.
    Heri innbefattet standardisering og spørsmål som f eks utdanning.
  • Å klarlegge ansvarsforhold i forbindelse med virksomhet knyttet til produksjon, sertifise­ring og bruk av løfteinnretninger og løfteredskap, samt vurdere og arbeide for aktuel­le/hensikts­messige forsikringsformer for slikt ansvar.
  • Å formidle kontakter med innen- og utenland­ske institusjoner, foretak og beslektede forenin­ger for å fremme foreningens virksomhet.

Virkemidler for å nå formålet vil være:

  • Nettverksbygging
  • Kunnskaps- og informasjonsformidling
  • Kurs / seminarer / konferanser